تماس با واحد فروش

۹ - ۶۶۶۷۵۰۹۰ - ۰۲۱

جدول وزنی و اشتال پروفیل

وزن پروفیل مربع
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۱۲۰*۲۰۰/۶۲
۲۱۲۵*۲۵۰/۷۸
۳۱۳۰*۳۰۰/۹۶
۴۱۳۵*۳۵۱٫۱۲
۵۱۴۰*۴۰۱٫۲۵
۶ ۱/۲۵۲۰*۲۰۰/۷۵
۷ ۱/۲۵۲۵*۲۵۰/۹۸
۸ ۱/۲۵۳۰*۳۰۱٫۱۹
۹ ۱/۲۵۳۵*۳۵۱٫۳۹
۱۰ ۱/۲۵۴۰*۴۰۱٫۵۵
۱۱ ۱/۵۲۰*۲۰۰٫۹۱
۱۲ ۱/۵۲۵*۲۵۱٫۱۷
۱۳ ۱/۵۳۰*۳۰۱٫۴۲
۱۴ ۱/۵۳۵*۳۵۱٫۶۴
۱۵ ۱/۵۴۰*۴۰۱٫۸۶
۱۶ ۱/۵۴۵*۴۵۲٫۱۲
۱۷ ۱/۵۵۰*۵۰۲٫۳۳
۱۸ ۱/۵۶۰*۶۰۲٫۸۲
جدول وزن قوطی
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۲۲۰ × ۲۰۱٫۲۶
۲۲۲۵ × ۲۵۱٫۵۷
۳۲۳۰ × ۳۰۱٫۸۹
۴۲۳۵ × ۳۵۲٫۲
۵۲۴۰ × ۴۰۲٫۵۲
۶۲۵۰ × ۵۰۳٫۱۴
۷۲۶۰ × ۶۰۳٫۷۷
۸۲۷۰ × ۷۰۴٫۴
۹۲۸۰ × ۸۰۵٫۰۳
۱۰۲۹۰ × ۹۰۵٫۶۶
۱۱۲۱۰۰ × ۱۰۰۶٫۲۹
۱۲۲٫۵۲۰ × ۲۰۱٫۵۷
۱۳۲٫۵۳۰ × ۳۰۲٫۳۶
۱۴۲٫۵۴۰ × ۴۰۳٫۱۴
۱۵۲٫۵۵۰ × ۵۰۳٫۹۳
۱۶۲٫۵۶۰ × ۶۰۴٫۷۲
۱۷۲٫۵۷۰ × ۷۰۵٫۵
۱۸۲٫۵۸۰ × ۸۰۶٫۲۹
۱۹۲٫۵۹۰ × ۹۰۷٫۰۷
۲۰۲٫۵۱۰۰ × ۱۰۰۷٫۸۶
۲۱۲٫۵۹۰ × ۹۰۶٫۹۸
۲۲۲٫۵۱۰۰ × ۱۰۰۷٫۸۱
۲۳۲٫۵۱۱۰ × ۱۱۰۸٫۶۲
۲۴۲٫۵۱۳۵ × ۱۳۵۱۰٫۴۸
۲۵۲٫۵۱۴۰ × ۱۴۰۱۱٫۰۲
جدول وزن قوطی مربع
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۳۳۰ × ۳۰۲٫۸۳
۲۳۳۵ × ۳۵۳٫۳
۳۳۴۰ × ۴۰۳٫۷۷
۴۳۴۵ × ۴۵۴٫۲۴
۵۳۵۰ × ۵۰۴٫۷۲
۶۳۶۰ × ۶۰۵٫۶۶
۷۳۷۰ × ۷۰۶٫۶
۸۳۸۰ × ۸۰۷٫۵۵
۹۳۹۰ × ۹۰۸٫۴۹
۱۰۳۱۰۰ × ۱۰۰۹٫۴۳
۱۱۳۱۱۰ × ۱۱۰۱۰٫۳۸
۱۲۳۱۳۵ × ۱۳۵۱۲٫۷۳
۱۳۳۱۴۰ × ۱۴۰۱۳٫۲
۱۴۳٫۵۴۵ × ۴۵۴٫۹۵
۱۵۳٫۵۵۰ × ۵۰۵٫۵
۱۶۳٫۵۶۰ × ۶۰۶٫۶
۱۷۳٫۵۷۰ × ۷۰۷٫۷
۱۸۳٫۵۸۰ × ۸۰۸٫۸
۱۹۳٫۵۹۰ × ۹۰۹٫۹
۲۰۳٫۵۱۰۰ × ۱۰۰۱۰٫۹۵
۲۱۳٫۵۱۱۰ × ۱۱۰۱۱
۲۲۳٫۵۱۳۵ × ۱۳۵۱۴٫۸۵
۲۳۳٫۵۱۴۰ × ۱۴۰۱۵٫۴
وزن قوطی مربع
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۴۵۰ × ۵۰۶٫۲۸
۲۴۶۰ × ۶۰۷٫۵۶
۳۴۷۰ × ۷۰۸٫۸
۴۴۸۰ × ۸۰۱۰٫۰۶
۵۴۹۰ × ۹۰۱۱٫۳۲
۶۴۱۰۰ × ۱۰۰۱۲٫۵۷
۷۴۱۱۰ × ۱۱۰۱۳٫۷۲
۸۴۱۳۵ × ۱۳۵۱۶٫۹۷
۹۴۱۴۰ × ۱۴۰۱۷٫۶۱
۱۰۴٫۵۱۰۰ × ۱۰۰۱۴٫۱۵
۱۱۴٫۵۱۱۰ × ۱۱۰۱۵٫۵۶
۱۲۴٫۵۱۳۵ × ۱۳۵۱۹٫۰۱
۱۳۴٫۵۱۴۰ × ۱۴۰۱۹٫۸۱
وزن پروفیل قوطی
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۵۱۰۰ × ۱۰۰۱۵٫۷۲
۲۵۱۱۰ × ۱۱۰۱۷٫۲۹
۳۵۱۳۵ × ۱۳۵۲۱٫۲۲
۴۵۱۴۰ × ۱۴۰۲۲٫۰۱
جدول وزن پروفیل قوطی مربع
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۶۱۰۰ × ۱۰۰۱۸٫۸۶
۲۶۱۱۰ × ۱۱۰۲۰٫۷۵
۶۷۳۶۱۳۵ × ۱۳۵۲۵٫۴۷
۴۶۱۴۰ × ۱۴۰۲۶٫۴۱
جدول وزنی پروفیل مستطیلی
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۱۱۰×۲۰۰٫۴۷
۲۱۱۰×۲۵۰٫۵۵
۳۱۱۰×۳۰۰٫۷۱
۴۱۲۰×۳۰۰٫۷۹
۵۱۲۰×۴۰۰٫۹۴
۶۱۳۰×۴۰۱٫۱
۷۱٫۲۵۱۰×۲۰۰٫۶
۸۱٫۲۵۱۰×۲۵۰٫۶۹
۹۱٫۲۵۱۰×۳۰۰٫۷۹
۱۰۱٫۲۵۲۰×۳۰۰٫۹۸
۱۱۱٫۲۵۲۰×۴۰۱٫۱۸
۱۲۱٫۲۵۳۰×۴۰۱٫۳۷
۱۳۱٫۵۱۰×۲۰۰٫۷۱
۱۴۱٫۵۱۰×۲۵۰٫۸۳
۱۵۱٫۵۱۰×۳۰۰٫۹۴
۱۶۱٫۵۲۰×۳۰۱٫۱۸
۱۷۱٫۵۲۰×۴۰۱٫۴۱
۱۸۱٫۵۳۰×۴۰۱٫۶۵
۱۹۱٫۵۵۰×۴۰۲٫۱۲
۲۰۱٫۵۲۵×۵۰۱٫۷۷
۲۱۱٫۵۳۰×۵۰۱٫۸۹
۲۲۱٫۵۲۰×۶۰۱٫۸۹
۲۳۱٫۵۳۰×۶۰۲٫۱۲
۲۴۱٫۵۴۰×۶۰۲٫۳۶
۲۵۱٫۵۵۰×۶۰۲٫۵۹
۲۶۱٫۵۴۰×۸۰۲٫۸۳
۲۷۲۱۰×۲۰۰٫۹۴
۲۸۲۱۰×۲۵۱٫۰۰۱
۲۹۲۱۰×۳۰۱٫۲۶
۳۰۲۲۰×۳۰۱٫۵۷
۳۱۲۲۰×۴۰۱٫۸۹
۳۲۲۳۰×۴۰۲٫۲
۳۳۲۵۰×۴۰۲٫۸۳
۳۴۲۲۵×۵۰۲٫۳۶
۳۵۲۳۰×۵۰۲٫۵۲
۳۶۲۲۰×۶۰۲٫۵۱
۳۷۲۳۰×۶۰۲٫۱۴
۳۸۲۴۰×۶۰۳٫۱۴
۳۹۲۵۰×۶۰۳٫۴۶
۴۰۲۴۰×۸۰۳٫۷۷
۴۱۲۶۰×۸۰۴٫۴
۴۲۲۴۰×۱۰۰۴٫۴
۴۳۲۵۰×۱۰۰۴٫۷۲
۴۴۲۶۰×۱۲۰۵٫۶۶
۴۵۲٫۵۲۰×۳۰۱٫۹۶
۴۶۲٫۵۲۰×۴۰۲٫۳۶
۴۷۲٫۵۳۰×۴۰۲٫۷۵
۴۸۲٫۵۵۰×۴۰۳٫۵۴
۴۹۲٫۵۲۵×۵۰۲٫۹۵
۵۰۲٫۵۳۰×۵۰۳٫۱۴
۵۱۲٫۵۲۰×۶۰۳٫۱۴
۵۲۲٫۵۳۰×۶۰۳٫۵۴
۵۳۲٫۵۴۰×۶۰۳٫۹۳
۵۴۲٫۵۵۰×۶۰۴٫۳۲
۵۵۲٫۵۴۰×۸۰۴٫۷۲
۵۶۲٫۵۶۰×۸۰۵٫۵
۵۷۲٫۵۴۰×۱۰۰۵٫۵
۵۸۲٫۵۵۰×۱۰۰۵٫۸۹
۵۹۲٫۵۶۰×۱۲۰۷٫۰۷
۶۰۲٫۵۶۰×۲۲۰۱۱٫۰۰۴
۶۱۳۲۰×۴۰۲٫۸۳
۶۲۳۳۰×۴۰۳٫۳
۶۳۳۵۰×۴۰۴٫۲۴
۶۴۳۲۵×۵۰۳٫۵۴
۶۵۳۳۰×۵۰۳٫۷۷
۶۶۳۲۰×۶۰۳٫۷۷
۶۷۳۳۰×۶۰۴٫۲۴
۶۸۳۴۰×۶۰۴٫۷۲
۶۹۳۵۰×۶۰۵٫۱۹
۷۰۳۴۰×۸۰۵٫۶۶
۷۱۳۶۰×۸۰۶٫۶
۷۲۳۴۰×۱۰۰۶٫۶
۷۳۳۵۰×۱۰۰۷٫۰۷
۷۴۳۶۰×۱۲۰۸٫۴۵
۷۵۳۶۰×۲۲۰۱۳٫۲۲
۷۶۳٫۵۵۰×۴۰۴٫۹۵
۷۷۳٫۵۳۰×۶۰۴٫۹۵
۷۸۳٫۵۴۰×۶۰۵٫۵
۷۹۳٫۵۵۰×۶۰۶٫۰۵
۸۰۳٫۵۴۰×۸۰۶٫۶
۸۱۳٫۵۶۰×۸۰۷٫۷
۸۲۳٫۵۴۰×۱۰۰۷٫۷
۸۳۳٫۵۵۰×۱۰۰۸٫۲۵
۸۴۳٫۵۶۰×۱۲۰۹٫۹۱
۸۵۳٫۵۶۰×۲۲۰۱۵٫۴۱
۸۶۴۴۰×۶۰۶٫۲۳
۸۷۴۵۰×۶۰۶٫۹۲
۸۸۴۴۰×۸۰۷٫۵۴
۸۹۴۶۰×۸۰۸٫۸
۹۰۴۴۰×۱۰۰۸٫۸
۹۱۴۵۰×۱۰۰۹٫۴۳
۹۲۴۶۰×۱۲۰۱۱٫۳۲
۹۳۴۶۰×۲۲۰۱۷٫۶۱
۹۴۴٫۵۶۰×۲۲۰۱۹٫۸۱
۹۵۵۶۰×۲۲۰۲۲
۹۶۶۶۰×۲۲۰۲۶٫۴۱
جدول اشتال پروفیل مربع
a × sFGJWi
mmcm2kg/mcm4cm3cm
۴۰ × ۲٫۹۴٫۲۳۳٫۳۲۹٫۶۶۴٫۸۳۱٫۵۱
۴۰ × ۴۵٫۶۲۴٫۴۱۱۲٫۱۶٫۰۵۱٫۴۷
۵۰ × ۲٫۹۵٫۳۹۴٫۲۳۱۹٫۸۷٫۹۴۱٫۹۲
۵۰ × ۴۷٫۲۲۵٫۶۷۲۵٫۴۱۰٫۱۱٫۸۷
۶۰ × ۲٫۹۶٫۵۵۵٫۱۴۳۵٫۵۱۱٫۸۲٫۳۳
۶۰ × ۴۸٫۸۲۶٫۹۳۴۵٫۹۱۵٫۳۲٫۲۸
۶۰ × ۵۱۰٫۸۸٫۴۷۵۴٫۱۱۸۲٫۲۴
۷۰ × ۳٫۲۸٫۴۶۶٫۶۴۶۲٫۷۱۷٫۹۲٫۷۲
۷۰ × ۴۱۰٫۴۸٫۱۸۷۵٫۳۲۱٫۵۲٫۶۹
۷۰ × ۵۱۲٫۸۱۰۸۹٫۶۲۵٫۶۲٫۶۵
۸۰ × ۳٫۶۱۰٫۹۸٫۵۵۱۰۶۲۶٫۴۳٫۱۱
۸۰ × ۴٫۵۱۳٫۴۱۰٫۵۱۲۷۳۱٫۷۳٫۰۸
۸۰ × ۵٫۶۱۶٫۴۱۲٫۹۱۵۱۳۷٫۶۳٫۰۳
۹۰ × ۳٫۶۱۲٫۳۹٫۶۸۱۵۳۳۴۳٫۵۲
۹۰ × ۴٫۵۱۵٫۲۱۱٫۹۱۸۵۴۱۳٫۴۸
۹۰ × ۵٫۶۱۸٫۶۱۴٫۶۲۲۰۴۹۳٫۴۴
۱۰۰ × ۴۱۵٫۲۱۲۲۳۳۴۶٫۶۳٫۹۱
۱۰۰ × ۵۱۸٫۸۱۴٫۷۲۸۱۵۶٫۳۳٫۸۷
۱۰۰ × ۶٫۳۲۳٫۳۱۸٫۳۳۳۹۶۷٫۸۳٫۸۲
۱۲۰ × ۴٫۵۲۰٫۵۱۶٫۱۴۵۲۷۵٫۳۴٫۷
۱۲۰ × ۵٫۶۲۵٫۱۱۹٫۷۵۴۴۹۰٫۶۴٫۶۵
۱۲۰ × ۶٫۳۲۸۲۲۵۹۸۹۹٫۷۴٫۶۲
۱۴۰ × ۵٫۶۲۹٫۶۲۳٫۳۸۸۵۱۲۶۵٫۴۷
۱۴۰ × ۷٫۱۳۷۲۹۱۰۸۰۱۵۴۵٫۴
۱۴۰ × ۸٫۸۴۵۳۵٫۳۱۲۸۰۱۸۲۵٫۳۳
۱۶۰ × ۶٫۳۳۷٫۷۲۹٫۶۱۴۶۰۱۸۳۶٫۲۳
۱۶۰ × ۸۴۷۳۶٫۹۱۷۸۰۲۲۲۶٫۱۵
۱۶۰ × ۱۰۵۷٫۴۴۵٫۱۲۱۰۰۲۶۳۶٫۰۵
۱۸۰ × ۶٫۳۴۲٫۸۳۳٫۶۲۱۲۰۲۳۶۷٫۰۵
۱۸۰ × ۸۵۳٫۴۴۱٫۹۲۵۹۰۲۸۸۶٫۹۷
۱۸۰ × ۱۰۶۵٫۴۵۱٫۴۳۰۹۰۳۴۳۶٫۸۷
۲۰۰ × ۶٫۳۴۷٫۸۳۷٫۵۲۹۶۰۲۹۶۷٫۸۶
۲۰۰ × ۸۵۹٫۸۴۶٫۹۳۶۲۰۳۶۲۷٫۷۸
۲۰۰ × ۱۰۷۳٫۴۵۷٫۶۴۳۴۰۴۳۴۷٫۶۹
۲۲۰ × ۶٫۳۵۲٫۸۴۱٫۵۳۹۸۰۳۶۲۸٫۶۸
۲۲۰ × ۸۶۶٫۲۵۲۴۸۹۰۴۴۵۸٫۶
۲۲۰ × ۱۰۸۱٫۴۶۳٫۹۵۸۹۰۵۳۵۸٫۵
۲۶۰ × ۷٫۱۷۰٫۵۵۵٫۴۷۴۵۰۵۷۳۱۰٫۳
۲۶۰ × ۸٫۸۸۶٫۴۶۷٫۸۸۹۸۰۶۹۱۱۰٫۲
۲۶۰ × ۱۱۱۰۶۸۳٫۶۱۰۸۳۰۸۳۳۱۰٫۱
۲۸۰ × ۸۸۵٫۴۶۷۱۰۴۳۰۷۴۵۱۱
۲۸۰ × ۱۰۱۰۵۸۲٫۸۱۲۶۵۰۹۰۳۱۱
۲۸۰ × ۱۲٫۵۱۳۰۱۰۲۱۵۲۲۰۱۰۹۰۱۰٫۸
۳۲۰ × ۱۰۱۲۱۹۵٫۳۱۹۲۴۰۱۲۰۰۱۲٫۶
۳۲۰ × ۱۲٫۵۱۵۰۱۱۸۲۳۲۷۰۱۴۵۰۱۲٫۵
۳۲۰ × ۱۶۱۸۸۱۴۸۲۸۴۳۰۱۷۸۰۱۲٫۳
۳۶۰ × ۱۰۱۳۷۱۰۸۲۷۷۹۰۱۵۴۰۱۴٫۲
۳۶۰ × ۱۲٫۵۱۷۰۱۳۳۳۳۷۴۰۱۸۷۰۱۴٫۱
۳۶۰ × ۱۶۲۱۴۱۶۸۴۱۴۵۰۲۳۰۰۱۳٫۹
۴۰۰ × ۱۲٫۵۱۹۰۱۴۹۴۶۹۷۰۲۳۵۰۱۵٫۷
۴۰۰ × ۱۶۲۳۹۱۸۸۵۷۹۵۰۲۹۰۰۱۵٫۶
۴۰۰ × ۲۰۲۹۴۲۳۱۶۹۴۰۰۳۴۷۰۱۵٫۴

جدول اشتال پروفیل مستطیلی
a × b × sFGJyWyiy
mmcm2kg/mcm4cm3cmcm4cm3cm
۵۰ × ۳۰ × ۲٫۹۴٫۲۳۳٫۳۲۱۳٫۴۵٫۳۶۱٫۷۸۵٫۸۸۳٫۹۲۱٫۱۸
۵۰ × ۳۰ × ۴۵٫۶۲۴٫۴۱۱۶٫۹۶٫۷۵۱٫۷۳۷٫۲۵۴٫۸۳۱٫۱۴
۶۰ × ۴۰ × ۲٫۹۵٫۳۹۴٫۲۳۲۶۸٫۶۷۲٫۲۱۳٫۷۶٫۸۳۱٫۵۹
۶۰ × ۴۰ × ۴۷٫۲۲۵٫۶۷۳۳٫۳۱۱٫۱۲٫۱۵۱۷٫۳۸٫۶۵۱٫۵۵
۷۰ × ۴۰ × ۲٫۹۵٫۹۷۴٫۶۹۳۸٫۱۱۰٫۹۲٫۵۳۱۵٫۷۷٫۸۳۱٫۶۲
۷۰ × ۴۰ × ۴۸٫۰۲۶٫۳۴۹٫۲۱۴٫۱۲٫۴۸۱۹٫۹۹٫۹۵۱٫۵۸
۸۰ × ۴۰ × ۲٫۹۶٫۵۵۵٫۱۴۵۳٫۱۱۳٫۳۲٫۸۵۱۷٫۷۸٫۸۳۱٫۶۴
۸۰ × ۴۰ × ۴۸٫۸۲۶٫۹۳۶۹۱۷٫۳۲٫۸۲۲٫۵۱۱٫۳۱٫۶
۸۰ × ۴۰ × ۵۱۰٫۸۸٫۴۷۸۱٫۷۲۰٫۴۲٫۷۵۲۶٫۲۱۳٫۱۱٫۵۶
۹۰ × ۵۰ × ۳٫۲۸٫۴۶۶٫۶۴۸۹٫۷۱۹٫۹۳٫۲۶۳۵٫۵۱۴٫۲۲٫۰۵
۹۰ × ۵۰ × ۴۱۰٫۴۸٫۱۸۱۰۸۲۴۳٫۲۲۴۲٫۳۱۶٫۹۲٫۰۲
۹۰ × ۵۰ × ۵۱۲٫۸۱۰۱۲۹۲۸٫۷۳٫۱۸۴۹٫۹۱۹٫۹۱٫۹۸
۱۰۰ × ۵۰ × ۳٫۶۱۰٫۲۷٫۹۸۱۲۹۲۵٫۸۳٫۵۶۴۲٫۹۱۷٫۲۲٫۰۵
۱۰۰ × ۵۰ × ۴٫۵۱۲٫۵۹٫۸۳۱۵۵۳۱۳٫۵۲۵۰٫۹۲۰٫۴۲٫۰۲
۱۰۰ × ۵۰ × ۵٫۶۱۵٫۳۱۲۱۸۴۳۶٫۸۳٫۴۷۵۹٫۴۲۳٫۸۱٫۹۷
۱۰۰ × ۶۰ × ۳٫۶۱۰٫۹۸٫۵۵۱۴۶۲۹٫۱۳٫۶۶۶۵٫۲۲۱٫۷۲٫۴۵
۱۰۰ × ۶۰ × ۴٫۵۱۳٫۴۱۰٫۵۱۷۶۳۵٫۱۳٫۶۲۷۷٫۹۲۶۲٫۴۱
۱۰۰ × ۶۰ × ۵٫۶۱۶٫۴۱۲٫۹۲۰۹۴۱٫۸۳٫۵۷۹۱٫۸۳۰٫۶۲٫۳۷
۱۲۰ × ۶۰ × ۴۱۳٫۵۱۰٫۶۲۴۷۴۱٫۱۴٫۲۷۸۲٫۷۲۷٫۶۲٫۴۷
۱۲۰ × ۶۰ × ۵۱۶٫۶۱۳۲۹۶۴۹٫۳۴٫۲۲۹۸٫۲۳۲٫۷۲٫۴۳
۱۲۰ × ۶۰ × ۶٫۳۲۰٫۵۱۶٫۱۳۵۴۵۹۴٫۱۶۱۱۶۳۸٫۶۲٫۳۸
۱۴۰ × ۸۰ × ۴۱۶٫۷۱۳٫۱۴۳۸۶۲٫۵۵٫۱۲۱۸۳۴۵٫۷۳٫۳۱
۱۴۰ × ۸۰ × ۵۲۰٫۶۱۶٫۲۵۲۹۷۵٫۶۵٫۰۷۲۲۰۵۵۳٫۲۷
۱۴۰ × ۸۰ × ۶٫۳۲۵٫۵۲۰۶۳۹۹۱٫۳۵٫۰۱۲۶۳۶۵٫۸۳٫۲۱
۱۶۰ × ۹۰ × ۴٫۵۲۱٫۲۱۶٫۶۷۱۵۸۹٫۴۵٫۸۱۲۹۳۶۵٫۱۳٫۷۲
۱۶۰ × ۹۰ × ۵٫۶۲۵٫۹۲۰٫۴۸۵۸۱۰۷۵٫۷۵۳۵۰۷۷٫۷۳٫۶۷
۱۶۰ × ۹۰ × ۷٫۱۳۲٫۲۲۵٫۳۱۰۳۰۱۲۹۵٫۶۷۴۱۸۹۲٫۹۳٫۶
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۵٫۶۲۹٫۳۲۳۱۲۴۰۱۳۷۶٫۵۴۹۶۹۹٫۱۴٫۱۱
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۷٫۱۳۶٫۴۲۸٫۶۱۵۰۰۱۶۷۶٫۴۱۵۹۷۱۱۹۴٫۰۵
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۸٫۸۴۴٫۲۳۴٫۷۱۷۶۰۱۹۶۶٫۳۲۶۹۶۱۳۹۳٫۹۷
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳۳۷٫۷۲۹٫۶۲۰۱۰۲۰۱۷٫۳۹۱۰۱۵۲۴٫۹۱
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۸۴۷۳۶٫۹۲۴۴۰۲۴۴۷٫۲۱۱۱۰۰۱۸۳۴٫۸۴
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۰۵۷٫۴۴۵٫۱۲۸۹۰۲۸۹۷٫۱۱۲۹۰۲۱۶۴٫۷۵
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳۴۰٫۲۳۱٫۶۲۵۴۰۲۳۱۷٫۹۵۹۹۲۱۶۵۴٫۹۷
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۸۵۰٫۲۳۹٫۴۳۱۰۰۲۸۱۷٫۸۵۱۲۰۰۲۰۰۴٫۸۹
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۱۰۶۱٫۴۴۸٫۲۳۶۸۰۳۳۵۷٫۷۴۱۴۱۰۲۳۶۴٫۸
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۶٫۳۴۷٫۸۳۷٫۵۴۲۶۰۳۲۸۹٫۴۴۱۶۳۰۲۳۳۵٫۸۵
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۸۵۹٫۸۴۶٫۹۵۲۲۰۴۰۲۹٫۳۵۱۹۹۰۲۸۴۵٫۷۷
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۱۰۷۳٫۴۵۷٫۶۶۲۶۰۴۸۱۹٫۲۳۲۳۷۰۳۳۹۵٫۶۸
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۶٫۳۵۲٫۸۴۱٫۵۵۰۷۰۳۹۰۹٫۸۲۸۸۰۳۲۰۷٫۳۹
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۸۶۶٫۲۵۲۶۲۴۰۴۸۰۹٫۷۱۳۵۴۰۳۹۳۷٫۳۱
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۱۰۸۱٫۴۶۳٫۹۷۵۱۰۵۷۸۹٫۶۴۲۴۰۴۷۲۷٫۲۲
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۷٫۱۶۲۴۸٫۷۶۷۳۰۴۸۱۱۰٫۴۳۴۱۰۳۷۹۷٫۴۲
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸۷۵٫۹۵۹٫۶۸۱۰۰۵۷۸۱۰٫۳۴۰۹۰۴۵۴۷٫۳۴
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۱۱۹۳٫۲۷۳٫۲۹۷۲۰۶۹۵۱۰٫۲۴۸۹۰۵۴۳۷٫۲۴
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۸۷۵٫۸۵۹٫۵۸۶۵۰۶۱۸۱۰٫۷۵۹۷۰۵۴۳۸٫۸۸
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۰۹۳٫۴۷۳٫۳۱۰۴۶۰۷۴۷۱۰٫۶۷۲۱۰۶۵۶۸٫۷۹
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵۱۱۵۹۰٫۱۱۲۵۴۰۸۹۶۱۰٫۵۸۶۲۰۷۸۴۸٫۶۷
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸۸۲٫۹۶۵٫۱۱۱۲۳۰۷۰۲۱۱٫۶۴۶۰۰۵۱۱۷٫۴۵
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۰۹۳٫۴۷۳٫۳۱۲۵۱۰۷۸۲۱۱٫۶۵۱۱۰۵۶۸۷٫۴
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۲٫۵۱۱۵۹۰۱۴۹۹۰۹۳۷۱۱٫۴۶۰۹۰۶۷۷۷٫۲۹
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۸٫۸۸۹٫۹۷۰٫۶۱۲۹۳۰۸۰۸۱۲۷۲۷۰۶۶۱۸٫۹۹
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۰۱۰۱۷۹٫۶۱۴۴۳۰۹۰۲۱۱٫۹۸۰۹۰۷۳۶۸٫۹۳
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵۱۲۵۹۷٫۹۱۷۳۶۰۱۰۸۰۱۱٫۸۹۷۰۰۸۸۲۸٫۸۲
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۰۱۰۹۸۵٫۹۱۹۲۱۰۱۰۷۰۱۳٫۳۸۹۸۰۸۱۶۹٫۰۶
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵۱۳۵۱۰۶۲۳۱۷۰۱۲۹۰۱۳٫۱۱۰۷۸۰۹۸۰۸٫۹۴
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۶۱۶۹۱۳۲۲۸۱۹۰۱۵۷۰۱۲٫۹۱۳۰۳۰۱۱۸۰۸٫۷۹
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۱۱۳۷۱۰۸۳۰۳۳۰۱۵۲۰۱۴٫۹۱۵۶۱۰۱۲۰۰۱۰٫۷
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۴٫۲۱۷۴۱۳۷۳۷۶۱۰۱۸۸۰۱۴٫۷۱۹۲۸۰۱۴۸۰۱۰٫۵
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۷٫۵۲۱۱۱۶۶۴۴۴۴۰۲۲۲۰۱۴٫۵۲۲۶۸۰۱۷۴۰۱۰٫۴