تماس با واحد فروش

۹ - ۶۶۶۷۵۰۹۰ - ۰۲۱

جداول وزنی گریتینگ

جدول وزنی گریتینگ در ابعاد ۵۰ در ۵
تسمهچشمهانواع گریتینگوزن هر متر مربع
۵۰*۵۳۰*۳۰تسمه در تسمه۱۳۹
۵۰*۵۳۰*۳۰تسمه در نیم تسمه۱۰۶
۵۰*۵۳۰*۳۰تسمه در چهارپهلو۸۱
۵۰*۵۳۰*۳۰تسمه در میلگرد۸۷
۵۰*۵۳۰*۵۰تسمه در تسمه۱۱۳
۵۰*۵۳۰*۵۰تسمه در نیم تسمه۹۳
۵۰*۵۳۰*۵۰تسمه در چهارپهلو۷۸
۵۰*۵۳۰*۵۰تسمه در میلگرد۸۲
۵۰*۵۳۰*۱۰۰تسمه در تسمه۹۳
۵۰*۵۳۰*۱۰۰تسمه در نیم تسمه۸۳
۵۰*۵۳۰*۱۰۰تسمه در چهارپهلو۷۶
۵۰*۵۳۰*۱۰۰تسمه در میلگرد۷۸
جدول وزنی گریتینگ در ابعاد ۴۰ در ۴
تسمهچشمهانواع گریتینگوزن هر متر مربع
۴۰*۴۳۰*۳۰تسمه در تسمه۹۱
۴۰*۴۳۰*۳۰تسمه در نیم تسمه۷۰
۴۰*۴۳۰*۳۰تسمه در چهارپهلو۵۶
۴۰*۴۳۰*۳۰تسمه در میلگرد۶۲
۴۰*۴۳۰*۵۰تسمه در تسمه۷۴
۴۰*۴۳۰*۵۰تسمه در نیم تسمه۶۱
۴۰*۴۳۰*۵۰تسمه در چهارپهلو۵۳
۴۰*۴۳۰*۵۰تسمه در میلگرد۵۷
۴۰*۴۳۰*۱۰۰تسمه در تسمه۶۱
۴۰*۴۳۰*۱۰۰تسمه در نیم تسمه۵۵
۴۰*۴۳۰*۱۰۰تسمه در چهارپهلو۵۱
۴۰*۴۳۰*۱۰۰تسمه در میلگرد۵۳

جدول وزنی گریتینگ در ابعاد ۳۰ در ۳
تسمهچشمهانواع گریتینگوزن هر متر مربع
۳۰*۳۳۰*۳۰تسمه در تسمه۵۳
۳۰*۳۳۰*۳۰تسمه در نیم تسمه۴۱
۳۰*۳۳۰*۳۰تسمه در چهارپهلو۳۷
۳۰*۳۳۰*۳۰تسمه در میلگرد۴۲
۳۰*۳۳۰*۵۰تسمه در تسمه۴۳
۳۰*۳۳۰*۵۰تسمه در نیم تسمه۳۶
۳۰*۳۳۰*۵۰تسمه در چهارپهلو۳۴
۳۰*۳۳۰*۵۰تسمه در میلگرد۳۷
۳۰*۳۳۰*۱۰۰تسمه در تسمه۳۶
۳۰*۳۳۰*۱۰۰تسمه در نیم تسمه۳۳
۳۰*۳۳۰*۱۰۰تسمه در چهارپهلو۳۱
۳۰*۳۳۰*۱۰۰تسمه در میلگرد۳۳